JUSTIČNÍ STRÁŽ

Justiční stráž je součást vězeňské služby, která zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Justiční stráž má postavení ozbrojeného bezpečnostního sboru a její příslušník je v době služby úřední osobou.] Justiční stráž je podřízena příslušnému řediteli vazební věznice nebo věznice a řídí se pokyny předsedy soudu, ředitele správního útvaru soudu, předsedy soudního senátu (samosoudce), vedoucího státního zástupce, případně jiného pověřeného zaměstnance soudu, státního zastupitelství nebo ministerstva.

ÚKOLY JUSTIČNÍ STŘÁŽE

· chrání úřední a další osoby, např. svědky,
· zabraňuje vstupu nepovolaných osob,
· provádí rozhodnutí o vykázání určitých osob nebo o vyklizení jednací síně či jiného místa v budově soudu,
· v případě nutnosti vykonává pořádkovou službu při vstupu do jednací síně,
· zabezpečuje přepravu cenností a vyšších peněžních částek,
· doručuje písemnosti soudu nebo státního zastupitelství,
· doprovází a chrání justiční zaměstnance při úkonech mimo budovu soudu nebo státního zastupitelství
· a činí i jiné úkony nezbytné k zajištění pořádku, bezpečnosti a plynulého a nerušeného průběhu soudního řízení.

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI

Při plnění svých úkolů může příslušník justiční stráže zjišťovat totožnost osob a prohlížet jejich věci. Při důvodném podezření, že někdo má u sebe zbraň nebo jiný nebezpečný předmět, může provést osobní prohlídku a tuto věc odebrat. K zajištění pořádku a bezpečnosti je oprávněn použít donucovací prostředky (např. hmaty, chvaty, údery a kopy, pouta, obušek, slzotvorné prostředky, hrozbu střelnou zbraní a varovný výstřel), vždy však přiměřeně situaci. Případně výjimečně, pokud by použití donucovacích prostředků nebylo zřejmě účinné, může přímo použít služební střelnou zbraň. Příslušník justiční stráže je povinen dbát cti a důstojnosti všech osob s nimiž jedná, při provádění služebního zákroku musí, je-li to možné, nejdříve využít domluvy nebo výzvy „jménem zákona“. Jestliže by pak při použití donucovacího prostředku nebo střelné zbraně došlo ke zranění, je povinen, jakmile je to možné, poskytnout zraněnému první pomoc a zajistit lékařské ošetření

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Vězeňská služba České republiky je ozbrojený bezpečnostní sbor, který zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody, jakož i ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů, při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Má postavení správního úřadu a účetní jednotky. Vězeňská služba byla zřízena s účinností od 1. ledna 1993 zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky. Vznikla transformací dosavadního Sboru nápravné výchovy, který nahradila.

ORGANIZACE A STRUKTURA

Organizačními jednotkami Vězeňské služby jsou:
· generální ředitelství, · vazební věznice, · věznice, · ústav pro výkon zabezpečovací detence (ÚpVZD), · střední odborné učiliště, · Akademie Vězeňské služby České republiky. Vězeňskou službu řídí generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti, jemuž také odpovídá za činnost Vězeňské služby. Generální ředitelství zabezpečuje plnění společných úkolů ostatních organizačních jednotek, které metodicky řídí a kontroluje. V čele vazebních věznic, věznic, Institutu vzdělávání a ÚpVZD jsou ředitelé, které jmenuje a odvolává generální ředitel.
Vězeňská služba se člení na:
1. vězeňskou stráž, která střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, střeží vazební věznice a věznice,
2. justiční stráž, která zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství, Ministerstva spravedlnosti a v jiných místech jejich činnosti,
3. správní službu, která rozhoduje ve správním řízení a zabezpečuje organizační, ekonomickou, vzdělávací, výchovnou, zdravotnickou a další odbornou činnost,
4. pověřené orgány Vězeňské služby, které mají postavení a plní úkoly policejního orgánu v řízení o trestných činech osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchaných ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence

ÚKOLY VĚZEŇSKÉ SLUŽBY

Vězeňská služba zejména:
· spravuje a střeží vazební věznice a věznice a odpovídá za dodržování zákonem stanovených podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody,
· spravuje a střeží ústavy pro výkon zabezpečovací detence,
· střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody a eskortuje tyto osoby do výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, ústavního ochranného léčení nebo zabezpečovací detence, a to bezprostředně po ukončení výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody,
· prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem vytvořit předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění, · provádí výzkum v oboru penologie a využívá jeho výsledky a vědecké poznatky při výkonu vazby a při výkonu trestu odnětí svobody,
· zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a ministerstva a v jiných místech jejich činnosti a zajišťuje pořádek a bezpečnost při výkonu pravomoci soudů a státních zastupitelství, · vytváří podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost osob ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody,
· provozuje hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody, případně i osob ve výkonu vazby,
· vede evidenci osob ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody na území České republiky,
· plní úkoly, které pro ni vyplývají z vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána,
· zabezpečuje vzdělávání příslušníků Vězeňské služby a občanských zaměstnanců Vězeňské služby, které provádí Akademie Vězeňské služby, a vzdělávání osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, které provádí Střední odborné učiliště,
· poskytuje zdravotní služby ve svých zdravotnických zařízeních osobám ve výkonu vazby, osobám ve výkonu zabezpečovací detence a osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, příslušníkům a občanským zaměstnancům Vězeňské služby; v případě potřeby zabezpečuje zdravotní služby u mimovězeňských poskytovatelů zdravotních služeb,
· v rozsahu stanoveném ustanovením § 12 odst. 2 trestního řádu objasňuje a prověřuje vlastními pověřenými orgány trestné činy osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence; ve spolupráci s Generální inspekcí bezpečnostních sborů se podílí na předcházení a odhalování trestné činnosti příslušníků Vězeňské služby a občanských zaměstnanců zařazených k výkonu práce ve Vězeňské službě spáchané při výkonu služby nebo při plnění pracovních úkolů.[3]
Příslušníci vězeňské služby mohou být za krizových situací, kdy nestačí prostředky IZS, a to zejména Policie ČR, povolání k plnění úkolů po nezbytně dlouhou dobu. Nabývají podle zvláštního předpisu práv a povinností Policie ČR podle § 24a odst. 1 a 2 zákona č. 555/1992 Sb. O aktivování rozhoduje vláda ČR.

KONTAKT

email: VYCVIK@CENTRUM.CZ

... na stránce se pracuje ...


LEX